Otázky a odpovědi

Nová bloková výjimka pro oblast servisu a oprav vozidel

Evropská komise přijala dne 27.5.2010 Nařízení Komise (EU) č. 461/2010 – novou blokovou výjimku pro sektor motorových vozidel. Nařízení je platné od 1. června 2010 a je platné pro oblast servisu a oprav motorových vozidel včetně distribuce náhradních dílů. O blokové výjimce mj. informovalo sdružení SISA – Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky.

Nová bloková výjimka se týká pouze obchodu s náhradními díly, servisu a údržby motorových vozidel. Pro oblast prodeje nových motorových vozidel platí až do května 2013 stávající bloková výjimka – Nařízení ES č. 1400/2002.

Obecně řeší bloková výjimka mj. to, že servisní prohlídky předepsané výrobcem vozidla, opravy a výměny provozem opotřebených dílů a opravy po haváriích může provádět jakákoliv neautorizovaná opravna. Netýká se to ovšem záručních oprav, tedy opravy nebo výměny dílů s výrobní vadou.

Spotřebitel má tedy právo používat jakoukoliv opravnu pro nezáruční opravy, a to jak v průběhu zákonné záruční doby nebo prodloužené záruční doby. Aby tímto ovšem spotřebitel neztratil záruku na vozidlo, je nutné dodržet následující: montovat jen díly certifikované výrobcem dílů jako originální náhradní díl nebo náhradní díl kvalitativně rovnocenný, při údržbě a opravě vždy dodržovat postupy a rozsah stanovené výrobcem automobilu.

Z uvedeného vyplývá, že zákazník nepřijde o záruku na vozidlo v případě, bude-li mu v případě servisního zásahu montován certifikovaný náhradní díl nebo kvalitativně rovnocenný díl, a při servisu budou dodrženy postupy dané výrobcem vozidla. Za odvedenou práci a dodaný výrobek nese odpovědnost autoservis, v případě škody je za škodu zodpovědný. |Záruka na prodané náhradní díly musí být poskytována 24 měsíců od doby uvedení do provozu s tím, že po dobu prvních šesti měsíců musí v případě reklamace dokázat autoservis, že závada neexistovala v době prodeje náhradního dílu, ve zbývajících 18-ti měsících je toto důkazní břemeno na zákazníkovi.

 

Co jsou to originální náhradní díly?

Originální náhradní díly vyráběné výrobcem vozidel. Pro tyto náhradní díly platí tyto pravidla:

  • výrobce vozidel může zavázat své autorizované opravny k tomu, aby tuto skupinu originálních náhradních dílů používaly pro práce v rámci záruky, bezplatného servisu nebo při svolávacích akcích
  • výrobce vozidel nesmí omezovat možnosti svých obchodníků, prodávat aktivně nebo pasivně tuto skupinu náhradních dílů nezávislým opravnám, které je používají pro opravy a údržbu motorových vozidel.

Co jsou to kvalitativně rovnocenné náhradní díly?

Kvalitativně rovnocennými náhradními díly se rozumí náhradní díly vyráběné soutěžitelem, který je kdykoliv schopen vydat osvědčení, že tyto díly dosahují kvality dílů použitých či používaných při montáži nových motorových vozidel.

Použití náhradních dílů dodaných zákazníkem.

V případě,  že si zákazník (objednavatel )přinese svůj náhradní díl (materiál, olej, pneu a pod). Je upozorněn autoservisem (zhotovitelem) na nevhodnost daného dílu.Tímto se autoservis (zhotovitel) zbavuje  odpovědnosti za vady prokazatelně způsobené nevhodným dílem dodaným zákazníkem .

 

 

 

 

© 2012 HCarservis.cz

Česká pojišťovnaUNIQA